profesoriaus Vytauto Piesliako tinklalapis
Profesoriaus Vytauto Piesliako tinklalapis
May 26
May 26

VYTAUTO PIESLIAKO PAGRINDINIŲ MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS

1. Piesliakas V. Baudžiamoji atsakomybė už automototransporto priemonių nuvarymą // Socialistinė.teisė 1978 Nr. 3 0,4 aut.l. –
2. Piesliakas V. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės// Socialistinė teisė. 1979. Nr.2 . P.8-11. 0.5 aut.l.
3. Piesliakas V. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ryšium su patraukimu administracinėn atsakomybėn // Socialistinė.teisė , 1979, Nr.3 0,4 aut.l. –
4. Песлякас В. К вопросу о сущности уголовной ответственности. Социально-экономические вопросы развитого социалистического общества. Тезисы докладов республиканской научной конференции. Латвийский государственный университет им. П. Стучки. Рига. 1979. 0,2 aut.l.
5. Песлякас В. Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности. Проблемы совершенствования гражданско и уголовного – правового законодательства в свете решений. Вильнюс – 1979. 0,2 aut. l.
6. Piesliakas V. Švelnesnės bausmės negu numatyta įstatyme taikymas. Vilniaus universiteto jaunųjų mokslininkų ir specialistų respublikinės konferencijos “Aktualios mokslinių tyrimų vystymo problemos”. Vilnius.1980
7. Песлякас В Виды освобождения от уголовной ответственности // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Teisė. T.15-2. Vilnius. 1980 P.59-64. 0.5 aut.l.
8. Piesliakas V. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности. Daktaro disertacija. Минск 1980
9. Piesliakas V. Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas //Socialistinė teisė. 1980. Nr.2. 0.5 aut.l.
10. Песлякас В. Понятие уголовной ответственности // Lietuvos aukštųjų mokyklų darbai. Teisė. T. 16-1 P.12-21. 1981.
11. Piesliakas V. Atsakomybė už transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimą //Socialistinė.teisė,1981,Nr.2 0,6 aut.l –
12. Piesliakas V. .Atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, esant neblaiviam// Socialistinė teisė,1981,Nr.4 0,5 aut.l. –
13. Песлякас В Эффективность освобождения от уголовной ответственности в связи с привлечением к административной// Использование современных достижений науки и техники в деятельности следственных органов и судов по борьбе с преступностью Тезисы научной конференции Вильнюс 1981. 0.3 aut.l.
14. Песлякас В. Применение мер административного взыскания к лицам освобожденным от уголовной ответственности// Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам Межвузовский сборник Калининградского университета Вып 9. Калининград. 1981. P.146-151. 0.6 aut.l.
15. Piesliakas V. Bendrininkavimas pagal bendrąją ir ypatingąją baudžiamojo kodekso dalį//Socialistinė teisė. 1982. Nr.4 P.25-29 0.7 aut.l.
16. Piesliakas V. Kriminalinė bausmė ir jos tikslai//Mokslas ir gyvenimas. 1983. Nr.8. 0.4 aut.l.
17. Песлякас В. Понятие хищения связанного с проникновением в помещение или иное хранилище. Совершенствование уголовно – правовой борьбы с преступностью. Вильнюс. 1983.
18. Песлякас В Понятие имущественного преступления// Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darba. Teisė T.18, 1983. P.11-17. 0.7 aut.l..
19. Piesliakas V. Grobimas, padarytas įsibraunant į butą, patalpą ar saugyklą//. Socialistinė.teisė, 1984,Nr.1 0,7 aut.l. –
20. Piesliakas V. Alkoholis:tradicijos ir problemos//. Socialistinė.teisė,1984,Nr.4 0,5 aut.l.
21. Piesliakas V. Visuomeninių santykių teisinio reguliavimo tobulinimo problemos//Socialistinė teisė. 1986. Nr.1. P.9-14. 0.5 aut.l.
22. Piesliakas V. Kaltė ir jos nustatymas//Socialistinė teisė. 1986. Nr.4. P.36-41. 0.7 aut.l.
23. Piesliakas V. Individuali darbinė veikla ir jos teisinis reguliavimas //Soc.teisė, 1988,Nr.1 0,5 aut.l. –
24. Песлякас В. Уголовно-правовая оценка множественности деяний, попадающих под одну статью уголовного кодекса // Teisė. T. 22. 1989.P.27-32. 0.5 aut.l.
25. Piesliakas V. Įstatymas ir kova su teisės pažeidimais//Socialistinė teisė. 1988. Nr.4. P.12-17. 0.6 aut.l.
26. Песлякас В. Уголовная отвественность и освобождение от нее. – Минск, 1988.
27. Piesliakas V. Pirmiausia – teisinis suverenitetas//Komjaunimo tiesa. 1989 10 07. Nr.197. 0.3 aut.l.
28. Песлякас В. Соотношение общесоюзного и республиканского законодательства //Актуальные вопросы реформы уголовного законодательства Тезисы докладов республиканской конференции Tartu 1989. P.22-25. 0.3 aut.l.
29. Piesliakas V. Kaip apsaugoti visų nuosavybę // Mokslas ir gyvenimas, 1989,Nr.1. 0.5 aut.l.
30. Песлякас В. Основные элементы концепции уголовного законодательства. Научно – практическая конференция “Борьба с преступностью в условиях формирования правового государства”. Тезисы докладов. Латвийский университет. Рига. Р 3-5 1990.
31. Песлякас В Уголовные наказания система цели принципы назначения//Lietuvos Respublikos baudžiamųjų įstatymų reforma. Vilnius, 1990. P.104-106. 0.3 aut.l.
32. Piesliakas V. Kodėl baisu rojaus kampelyje. Pokalbis baudžiamųjų įstatymų reformos klausimais//Švyturys. 1990. Nr.1. 0.4 aut.l.
33. Piesliakas V. Įstatymų dėl atsakomybės už nusikaltimus prieš valstybę komentaras//. Švyturys,1990,Nr.21. 0,4 aut.l. –
34. Piesliakas V. Kaip kovosime su nusikalstamumu//Teisės apžvalga. 1990. Nr.2. P.9-13. 0.5 aut.l.
35. Piesliakas V. Ar pasikeis Temidės rūbas.Pamastymai apie teisės sistemos reformą //. Švyturys. 1991.Nr.5 0,8 aut.l.
36. Piesliakas V. Pokalbis ne telefonu. Pastabos dėl asmeninių piliečių teisių. //.Švyturys.1991.Nr.7 0,7 aut.l. –
37. Piesliakas V.. Ar galima nusikalsti valstybei // Teisės apžvalga 1992. Nr.2 0.5 aut.l.
38. Piesliakas V. Nusikalstamumo kontrolė Lietuvoje ir jos perspektyvos//I Pasaulio lietuvių teisininkų kongreso straipsnių ir tezių rinkinys. Vilnius, 1992. 0.4 aut.l.
39. Piesliakas V. The new conception of criminal legislation in Lithuania//Criminal policy and sentencing in transition. Finnish and comparatives perspectives. Helsinki, 1992. P.17-32. 1.2 aut.l.
40. Piesliakas V. Ekonominiai nusikaltimai vakarų Europos valstybių ir JAV teisėje//Lietuvos policijos akademija. Mokslo darbai. T.1. 1993. P.23-42 1.9 aut.l.
41. Piesliakas V. Organizuotas nusikalstamumas: samprata ir definicija //Teisės problemos. 1993. Nr.1. P.36-41. 0.7 aut.l.
42. Piesliakas V. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. Kontrabanda. Komentaras/ /Teisės problemos. 1993. Nr.1. P.30-35 0.7 aut.l.
43. Piesliakas V. Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai. Nusikalstamas apskaitos vedimas. Komentaras//Teisės problemos. 1993. Nr.2. P.46-54 0.8 aut.l.
44. Piesliakas V. Nusikaltimai ekonomikai. Falsifikuotų prekių gaminimas. Komentaras//Teisės problemos. 1994. Nr. 1. P.47-53. 0.8 aut.l.
45. Piesliakas V. Nusikaltimai ekonomikai. Vertimasis uždrausta komercine, ūkine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Komentaras//Teisės problemos. 1994. Nr.2. P.39-49. 0.8 aut.l.
46. Piesliakas V. Turto konfiskavimas vakarų valstybių baudžiamojoje teisėje//Teisės problemos. 1994. Nr 3.P.39-47. 0.7 aut.l.
47. Piesliakas V. Nusikaltimai finansams. Operacijų su pinigais ar vertybiniais popieriais taisyklių pažeidimas. Komentaras//Teisės problemos. 1994. Nr.4. P.38-49. 1 aut.l.
48. Piesliakas V. Bausmės skyrimas padarius kelis nusikaltimus. Naujų įstatymų komentaras//Sargyba. 1994. Nr.38. 0.3 aut.l.
49. Piesliakas V., Lammich S. Strafrechts und Kriminalitatsentwicklung in Litauen seit der unabhangigkeitserklarung vom Marz 1990// Monatsschrift fūr Kriminologie und Strafrechtsreform. 1994. Nr.6. P.337-387. 1.2 aut.l.
50. Piesliakas V. Naujo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso koncepcijos problema//Nusikalstamumo prevencija ir baudžiamoji politika pereinant į rinkos ekonomiką. VII Baltijos šalių kriminologų simpoziumas. Vilnius, 1995. P.115-120. 0.4 aut.l.
51. Piesliakas V. Lietuvos Respublikos baudžiamųjų įstatymų raida 1990-1994 metais//Kriminalinė justicija. Lietuvos policijos akademijos mokslo darbai. T.4. 1995. P.120-130. 1 aut.l.
52. Piesliakas V. Bausmės skyrimas, padarius kelis nusikaltimus. Komentaras//Teisės problemos. 1995. Nr.1. P.18-26. 0.8 aut.l.
53. Piesliakas V. Nusikaltimo sudėtis: samprata, elementai ir požymiai //Kriminalinė justicija. Lietuvos policijos akademijos mokslo darbai. T. 4. 1995. P.169-183. 1 aut.l.
54. Piesliakas V. Baudžiamosios teisės kūrimo principai//Lietuvos teisės kūrimo principai. Vilnius, 1995. P.48-51. 0.3 aut.l.
55. Piesliakas V. Naujieji baudžiamieji įstatymai: takoskyra tarp nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo// Teisės problemos.1995.Nr.2 P.21-30. 1 aut.l.
56. Piesliakas V. Baudžiamųjų įstatymų principinės nuostatos ir jų įgyvendinimas naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Habilitacinis darbas. Vilnius. 1995. P.1-140. 5 aut.l.
57. Piesliakas V., Sinkevičius E., Strafrechtsentwicklung in Litauen. Landesbericht. 1990-1995. //Eser A, ,Huber B. Strafrechtsentwicklung. Landesberichte ûber Gesetzgebung, Rechtssprechung und Literatur. Band 5. Freiburg im Br. 1996. P.1-36. 1.3 aut.l.
58. Piesliakas V. Nusikaltimų daugėtas ir jo baudžiamojo teisinio vertinimo probleminiai klausimai //Kriminalinė justicija. Lietuvos Policijos akademijos mokslo darbai. T.5 Vilnius.1996. P.189-198. 0.6 aut.l.
59. Piesliakas V. Bausmių skyrimo nuostatų tobulinimo problemos// Teisės problemos. 1996.Nr.2. P.5-21. 0.7 aut.l.
60. Piesliakas V. Naujų baudžiamųjų įstatymų šaltiniai ir principinės nuostatos.// Justicija.1996.Nr.4 P.19-20. 0.3 aut.l.
61. Piesliakas V. Mokymas apie nusikaltimą ir nusikaltimo sudėtį. Vilnius .1996. P.1-190. 10 aut.l.
62. Piesliakas V. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projekto principinės nuostatos// Teisės problemos 1996 Nr.4 0.8 aut.l.
63. Piesliakas V. Nusikaltimai valstybės tarnybai Lietuvos baudžiamojoje teisėje//Tarptautinis seminaras Korupcijos prevencija. Vilnius 1997 0.7 aut.l.
64. Piesliakas V. LR Konstitucija ir teisės reforma Lietuvoje// Justitia.1997 Nr.4
65. Piesliakas V. Participation in Lithuanian criminal law/ Europaisches Kolloquium ûber Einzelverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht. Freiburg im Br. 1998
66. Piesliakas V. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projekto principinės nuostatos// Jurisprudencija. LTU Mokslo darbai Nr. 10(2), 1998
67. Piesliakas V. Baudžiamoji politika Lietuvoje ir jos vystymosi tendencijos po 1990 metų/ Jurisprudencija 1999 Nr. 13 (5)
68. Piesliakas V. Dvigubos atsakomybės problema Lietuvos teisėje// Jurisprudencija. 2001 Nr. 23(15)
69. Piesliakas V. Piesliakas A. Dopingrecht in Litauen /Landesbericht Litauen /In Doping-Bekämpfung in rechtsvergleichender Sicht Allgemeiner Rahmen und strafrechtliche Aspekte von PD Dr. jur. Hans-Georg Koch, Auf CD-Rom. Freiburg .2002
70. Piesliakas V. Lammich.S. Landesbericht Litauen / Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht / Freiburg im Br. 2003 P. 181-190, 279-298, 309-310.
71. Piesliakas V. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas ir naujos baudžiamosios politikos teisiniai pagrindai//Jurisprudencija. 2003 Nr. 45(37)
72. Piesliakas V. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos, kylančios dėl baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike//Jurisprudencija. 2004 Nr. 60 (52)
73. Piesliakas V. Baudžiamoji teisė. Baudžiamasis procesas. Knygoje: Teisės pagrindai. Leidykla Justitia. Vilnius. 2004 P. 451-544
74. Piesliakas V. Nusikalstamų veikų atribojimo nuo civilinės teisės pažeidimų problemos. Justitia 2005 Nr. 2
75. Piesliakas V.Reform des Strafrechts in Litauen. /In Strafrechtsentwicklung in Osteuropa – Zwischen bewaltigen und neuen Herausforderungen/ Herausgeber Albin Eser/ Jorg Arnold/Julie Treppe. Duncker/Humblot, Berlin 2005 ISSN-1860-0093 , ISBN 3-428-11997-5 9Duncker/Humblot) P.61-70
76. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. I Knyga. Baudžiamasis įstatymas ir baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Leidykla Justitia. V. 2006 P. 1- 415
77. Piesliakas V. Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir baudžiamajame įstatyme numatytų padarinių ir jo nustatymas teismų praktikoje. Jurisprudencija 2006 Nr. 7 (85)
78. Baudžiamoji atsakomybė kaip nusikalstamos veikos padarymo padarinys,//Jurisprudencija 2007 Nr. 8 (89)
79. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. II Knyga. Leidykla Justitia. V. 2008 P. 1- 480
80. Piesliakas V. Bausmės individualizavimas ir teisingumo principo įgyvendinimas skiriant bausmes// Jurisprudencija 2008 Nr.11 (113)
81. Aut. kolektyvas Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 M. Vilnius 2008
82. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. I Knyga. Baudžiamasis įstatymas ir baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Antra pataisyta ir papildyta laida. Leidykla Justitia. V. 2009 P. 1- 480
83. Piesliakas V. Kaltė ir jos nustatymo problemos bylose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai teismų praktikoje//Socialinių mokslų studijos M.Romerio universiteto mokslo darbai. 2009. Nr.4 

84. Ką galima vadinti žudiku//Justitia 2010 Nr. 1

May 17

Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės

Papildyta 2009 02 10

2008/2009 mokslo metai.
Programa su literatūros sąrašu.
Teminis planas. Seminarų ir praktinių užsiėmimų planas
Magistratūros studijos Teisė 1 kursas 2 semestras
Formulė 1+2
Paskaitos 12 val. Seminarai 24 val.

Tema 1 Nusikalstamų veikų padarymo teisinių pasekmių bendra charakteristika. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė. 4 2 2
Tema 2 Bausmės skyrimo įstatyminė reglamentacija ir praktinės bausmių skyrimo problemos. 10 4 6
Tema 3 Bausmės skyrimo problemos padarius kelias nusikalstamas veikas ir neatlikus bausmės padarius naują nusikalstamą veiką. 7 2 5
Tema 4 Bausmių pakeitimas 1 – 1
Tema 5 Atleidimas nuo bausmės. Bausmės vykdymo atidėjimas įstatyme ir praktikoje. Amnestija ir malonė ir jos taikymas 5 1 4
Tema 6 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės 4 1 2
Tema 7 Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo ir vykdymo senatis. 3 1 2
Tema 8 Teistumas, jo skaičiavimas bei baudžiamoji teisinė reikšmė. 2 1 1
Tema 9 Baudžiamojo poveikio priemonės, auklėjamojo poveikio priemonės, priverčiamosios medicininio poveikio priemonės ir jų taikymas. 2 – 1

Viso 36 12 24

Programa

Tema 1 Nusikalstamų veikų padarymo teisinių pasekmių bendra charakteristika. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė.

Nusikalstamų veikų padarymo baudžiamųjų teisinių pasekmių rūšys pagal LR BK, jų bendra charakteristika. Baudžiamoji atsakomybė kaip nusikalstamos veikos padarymo pasekmė. Baudžiamosios atsakomybės atsiradimas ir jos realizavimas. Baudžiamosios atsakomybės turinys. Kardomosios priemonės ir jų santykis su baudžiamąja atsakomybe. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė, jų panašumas ir atribojimas. “Non bis in idem” principas ir baudžiamoji atsakomybė Lietuvos baudžiamojoje teisėje. Baudžiamoji atsakomybė ir kitos teisinės atsakomybės rūšys, taikomos už nusikalstamų veikų padarymą. Baudžiamoji ir administracinė atsakomybė už tą pačią veiką. Baudžiamoji ir civilinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė ir drausminė atsakomybė.
Baudžiamoji politika Lietuvoje po 1990 metų ir jos tendencijos įsigaliojus naujam LR BK. Bausmių ir kitų BK numatytų poveikio priemonių taikymas teismų praktikoje.
Bausmės sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Kriminalinių bausmių galimybės kontroliuoti nusikaltimą. Bausmės paskirtis. Nubaudimas ir pataisymas. Kiti bausmės tikslai.
Bausmės ir administracinės nuobaudos, bausmės ir drausminės nuobaudos, bausmės ir civilinio poveikio priemonės.
Bausmių sistema pagal LR BK. Bausmių sistemos pagal 2000 BK ir 1961 BK skirtumai. Bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės. Jų esmė ir paskirtis. Taikymo tikslai, atribojimas.
Bausmių charakteristika.

Tema 2 Bausmės skyrimo įstatyminė reglamentacija ir praktinės bausmių skyrimo problemos.

Bausmių skyrimo principinės nuostatos (principai), įkūnytos naujajame BK. Bausmės teisingumo principas. Bausmės individualizavimo principas. Šanso principas. Nukentėjusiojo nuožiūros plėtimo nuostata ir jos įgyvendinimas. Kaltinamojo teigiamą elgesį skatinamųjų normų plėtimo nuostata.
Įstatymo nuostatų ir teismo nuožiūros santykis, skiriant bausmę. Teisėjo laisvės problema ir jos sprendimas LR BK. Teisingos bausmės samprata. Teisėtos bausmės samprata. Pagrįstos bausmės samprata. BK 54 str. 3 dalies nuostata ir jos taikymas.
Bausmių skyrimo pagrindai pagal LR BK ir jų sudėtinės dalys. . Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies sankcijos reikšmė skiriant bausmę. Sankcijų rūšys. Bausmės skyrimo ypatumai asmeniui teisiamam pirmą kartą ir recidyvistui.
LR BK bendrosios dalies nuostatų reikšmė skiriant bausmę. Bausmių sistemos ir BK specialiosios dalies sankcijos santykis.
Nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis ir laipsnis kaip vienas iš bausmės skyrimo kriterijų. Kaltės formos ir rūšies bei motyvų ir tikslų įtaka bausmės skyrimui. Kaltininko asmenybė ir jos įtaka bausmės skyrimui.
Bausmės skyrimas esant bendrininkavimui padaryti nusikaltimą.
Bausmės skyrimas už rengimąsi ar pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką.
Atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmės skyrimui. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmės skyrimui.
Bausmės skyrimo pagrindimas apkaltinamajame nuosprendyje. Baudžiamojo proceso nuostatos dėl bausmės skyrimo. Bausmės skyrimo pagrindimas nuosprendžio aprašomojoje dalyje. Kitų su bausmės skyrimu susijusiu klausimų sprendimas nuosprendžio aprašomojoje dalyje. Bausmės skyrimas ir kiti su tuo susiję klausimai sprendžiami nuosprendžio rezoliucinėje dalyje.
Kardomųjų priemonių įskaitymas į paskirtą bausmę paskyrus su laisvės atėmimu susijusią bausmę ir bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.
Bausmės skyrimas asmenims pripažintiems ribotai pakaltinamiems.
Švelnesnės, negu numatyta įstatymu bausmės skyrimas. Tokio bausmės skyrimo pagrindai ir būdai.
Bausmių sistemos reikšmė bausmės skyrimui.
Atskirų bausmių skyrimo ypatumai.
Laisvės atėmimas ir jo skyrimas. Laisvės atėmimo bausmės laikas ir jo skaičiavimas. Suėmimo įskaitymas. Kitų kardomųjų priemonių įskaitymas į laisvės atėmimo bausmę. Laisvės atėmimo iki gyvos galvos skyrimas. Organai, vykdantys laisvės atėmimo bausmę. Laisvės atėmimo vietos. Nuteistųjų laisvės atėmimu paskirstymo laisvės atėmimo įstaigose kriterijai. Nuteistojo laisvės atėmimu teisinė padėtis. Nuteistojo perkėlimas iš vienos laisvės atėmimo vietos į kitą. Laisvės atėmimo kaip kriminalinės bausmės efektyvumas. Laisvės atėmimo bausmės skyrimas nepilnamečiams.
Laisvės apribojimas ir jo skyrimas. Laisvės apribojimo esmė ir nubaudimo elementai.
Bauda ir jos skyrimas Baudos dydis ir jo nustatymas. Baudos vykdymas. Institucijos vykdančios šią bausmę. Baudos skyrimas nepilnamečiams Baudos skyrimas juridiniams asmenims. Baudos nevykdymo pasekmės.
Areštas kaip bausmė. Atribojimas nuo administracinės nuobaudos. Jo skyrimas. Arešto skyrimas nepilnamečiams
Viešieji darbai ir jų skyrimas. Institucijos, vykdančios viešųjų darbų bausmę. Šios bausmės skyrimas nepilnamečiams.
Atėmimas teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla ir jo skyrimas.
Viešųjų teisių atėmimas ir šios bausmės skyrimas.
Kardomųjų priemonių įskaitymas į bausmę, paskyrus su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes.
Bausmių skyrimas už baudžiamuosius nusižengimus.
Bausmės skyrimas po nusikalstamos veikos padarymo pasikeitus įstatymui bylai esant I instancijos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teisme.
Bausmės skyrimas asmeniui, nuteistam kitos valstybės teismo. Bausmės skyrimas asmeniui perduotam Lietuvos teisėsaugos institucijoms pagal Europos Tarybos konvencijų “Dėl ekstradicijos”, “Dėl baudžiamojo proceso perdavimo”, “Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo”, Dėl tarptautinio nuosprendžių baudžiamosiose bylose pripažinimo”, taip pat pagal Europos arešto orderio nuostatas.
Bausmės pakeitimas apeliacinės ir kasacinės instancijos teisme ir jo pagrindai. Apribojimai keičiant bausmę apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.

Tema 3 Bausmės skyrimo problemos padarius kelias nusikalstamas veikas ar kai neatlikus bausmės padaromas nauja nusikalstama veika.

Bausmės, skyrimas padarius kelias nusikalstamas veikas. Nusikalstamų veikų daugėto formos ir jų įtaka bausmės skyrimui. Bausmės skyrimo etapai. Bausmės skyrimas jei padarytos tapačios nusikalstamos veikos. Bausmės skyrimas jei padarytos skirtingos nusikalstamos veikos. 1961 ir 2000 BK nuostatų skirtumai dėl bausmės skyrimo už kelias nusikalstamas veikas. Metodai, kuriais vadovaujasi teismas skirdamas bausmę. Subendrintos bausmės paskyrimas. Skirtingų rūšių bausmių subendrinimas.
Bausmės skyrimas, jei priėmus nuosprendį paaiškėja, kad asmuo iki nuosprendžio priėmimo yra padaręs nusikalstamų veikų. Skirtingų rūšių bausmių sudėjimas ir keitimas. Bausmės vykdymo atidėjimas, padarius kelias nusikalstamas veikas. Bausmių subendrinimo problemos, kai asmuo už kelias nusikalstamas veikas nuteisiamas vienu metu bet skirtingų teismų (esant keliems nesubendrintiems nuosprendžiams).
Bausmės skyrimas kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika. Sąlygos, kurioms esant skiriama bausmė. Bausmės skyrimo etapai. Skirtingų rūšių bausmių subendrinimas.
Bausmės, skyrimas kai vienu metu turi būti taikomos bausmės skyrimo padarius kelis nusikaltimus ir kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika nuostatos. Sąlygos, kurioms esant skiriama bausmė. Bausmės skyrimo eiliškumas.

Tema 4 Bausmių pakeitimo problemos.

Bausmių pakeitimo problematika. Bausmių pakeitimo kitomis principai.
Baudos pakeitimo kitomis bausmėmis sąlygos. Baudos vykdymo ir pakeitimo problemos teismų praktikoje.
Viešųjų darbų pakeitimas kitomis bausmėmis.
Bausmių pakeitimo problemos skiriant bausmę už kelis nusikaltimus.
Laisvės apribojimo pakeitimas kitomis bausmėmis.
Bausmių pakeitimo problemos subendrinant skirtingų rūšių bausmes. Bausmių keitimas skiriant bausmę nusikaltimų recidyvo atveju neatlikus bausmes.. Bausmės pakeitimas švelnesne bausme.

Tema 5 Atleidimas nuo bausmės.

Atleidimo nuo bausmės samprata, požymiai. Atleidimo nuo bausmės rūšys, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.
Bausmės vykdymo atidėjimas ir jo skyrimas. Bausmės vykdymo atidėjimo samprata, skyrimo pagrindai. Įpareigojimai skiriami nuteistiesiems. Reikalavimai, keliami nuteistiesiems. Įpareigojimų nevykdymo padariniai.
Bausmės vykdymo atidėjimas ir jo skyrimas nepilnamečiams. Bausmės vykdymo atidėjimo motyvavimas nuosprendyje.
Atleidimas nuo bausmės dėl ligos.
Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą, jo pagrindai, reikalavimai keliami atleistiesiems. Tokio atleidimo taikymo nepilnamečiams ypatumai.
Atleidimas nuo bausmės dekriminalizavus veiką ar po bausmės paskyrimo priėmus švelnesnį įstatymą.
Amnestija ir jos taikymas. Amnestijos Lietuvoje po 1990 metų. Amnestijose sprendžiami klausimai ir amnestijos akto struktūra. Amnestijos akto teisinės pasekmės.
Malonė ir jos taikymas.Malonės teisinės pasekmės

Tema 6 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės.

Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės samprata, pagrindiniai bruožai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir atleidimo nuo bausmės atribojimas. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir aplinkybių šalinančių baudžiamąją atsakomybę atribojimas. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys, numatytos Lietuvos Respublikos BK. Jų klasifikacija. Pareigūnai taikantys atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės. Bendri atleidimo pagrindai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės procesinis apiforminimas. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ikiteisminiame tyrime ir teisme, jų ypatumai. Dėl to priimami proceso aktai ir jų priėmimo tvarka. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės teisiniai padariniai. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės teisėsaugos institucijų praktikoje.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl veikos mažareikšmiškumo.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius. Tokio atleidimo pagrindai bei padariniai.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl asmens perdavimo pagal laidavimą. Tokio atleidimo pagrindai ir padariniai.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės asmeniui ar veikai praradus pavojingumą.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kai yra lengvinančių aplinkybių.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės asmens, kuris aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės nepilnamečių. Auklėjamojo poveikio priemonės, taikomos nepilnamečiams, atleistiems nuo baudžiamosios atsakomybės.
LR BK specialiojoje dalyje numatytas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės už atskiras nusikalstamas veikas.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės nepilnamečių. Auklėjamojo poveikio priemonės, taikomos nepilnamečiams, atleistiems nuo baudžiamosios atsakomybės.
Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės veikai ar asmeniui praradus pavojingumą.

Tema 7 Baudžiamosios atsakomybės senatis.

Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis. Senaties samprata ir taikymo sąlygos, jų aiškinimas. Laikas, kuriam praėjus, asmuo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Laikas, nuo kurio pradedama skaičiuoti senaties eiga. Laikas, iki kurio skaičiuojama senaties eiga. Pranešimas apie įtarimą ir senaties eiga. Senaties eigos sustabdymas. Slėpimosi nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo samprata. Senaties eigos nutrūkimas. Naujos nusikalstamos veikos padarymas ir senaties eiga. Senaties taikymo ypatumai atskirų kategorijų asmenims. Senaties instituto netaikymas. Senaties nuostatų taikymas ikiteisminiame tyrime ir teisminiame bylos nagrinėjime. Priimami procesiniai aktai.
Apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis. Senaties taikymo sąlygos, jų aiškinimas. Laikas, kuriam praėjus, bausmė negali būti vykdoma. Laikas, nuo kurio pradedama skaičiuoti senaties eiga. Laikas, iki kurio skaičiuojama senaties eiga. Senaties eigos nutrūkimas. Naujos nusikalstamos veikos padarymas ir senaties eiga.

Tema 8 Teistumas ir jo skaičiavimas bei baudžiamoji teisinė reikšmė.

Teistumo samprata. Teistumo baudžiamoji teisinė reikšmė. Teistumo įtaka asmens teisiniam statusui. Teistumo reikšmė kitose teisės šakose.Teistumo išnykimo sąlygos. Teistumo išnykimo termino skaičiavimas. Teistumo išnykimas asmenį atleidus nuo bausmės prieš terminą. Teistumo skaičiavimas padarius naują nusikalstamą veiką. Teistumo skaičiavimas padarius kelias nusikalstamas veikas.

Tema 9 Baudžiamojo poveikio priemonės, auklėjamojo poveikio priemonės, priverčiamosios medicinos priemonės ir jų taikymas.

Baudžiamojo poveikio priemonių samprata ir taikymas. Baudžiamojo poveikio priemonių rūšys. Jų taikymo pasekmės. Nevykdymo pasekmės. Skirtumas nuo bausmių. Skyrimas kartu su bausme.
Turto konfiskavimas, samprata ir taikymo sąlygos. Turto konfiskavimo pagal 2000 BK ir 1961 BK skirtumai. Turto konfiskavimas iš trečiųjų asmenų. Turto konfiskavimas esant civiliniam ieškiniui.
Auklėjamojo poveikio priemonių skyrimas nepilnamečiams. Skyrimo pagrindai. Poveikio priemonių rūšys ir jų charakteristika. Nevykdymo pasekmės. Jų keitimas.
Asmens pripažinimo nepakaltinamu padariniai. Priverčiamųjų medicinos priemonių skyrimas. Priverčiamųjų medicinos priemonių rūšys. Psichiatrinių ligonių rūšys ir asmenų, pripažintų nepakaltinamais, kurie guldomi į tam tikras psichiatrines ligonines, kategorijos. Asmenų laikymo bei paleidimo iš ligoninių tvarka.
Priemonės, taikomos nusikaltimą padariusiems asmenims, pripažintiems chroniškais alkoholikais ar narkomanais.
Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas asmenims pripažintiems ribotai pakaltinamais.

Literatūros sąrašas

Tarptautinės sutartys ir rekomendacijos

1. Explanatory report .on Council of Europe Recommendation Nr. (92)17 Consistency in sentencing. Council of Europe press. Strasbourg, 1993
2. Explanatory report on European rules on community sanctions and measures. Council of Europe press. Strasbourg, 1994.
3. Explanatory report .on 1990 Council of Europe convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from crime Strasbourg 1991.
4. Explanatory report .on 1970 Council of Europe convention on international validity of criminal judgments 1970.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų įstatymų aiškinimai

5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999 12 23 nutarimas “Dėl teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis- Teismų praktika 1999 Nr. 12
6. Teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis apibendrinimo apžvalga- Teismų praktika 1999 Nr. 12
7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2000 12 21 Dėl teismų praktikos pripažįstant veikas mažareikšmėmis (BK 8 str. 2 d.)/ Teismų praktika 2001 Nr. 14
8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 06 15 nutarimas “Dėl teismų praktikos atleidžiant nepilnamečius nuo baudžiamosios atsakomybės ir skiriant jiems priverčiamąsias auklėjamojo pobūdžio priemones – Teismų praktika 2001 Nr. 15
9. Teismų praktikos atleidžiant nepilnamečius nuo baudžiamosios atsakomybės ir skiriant jiems priverčiamąsias auklėjamojo pobūdžio priemones apibendrinimo apžvalga- Teismų praktika 2001 Nr. 15
10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 12 21 Dėl teismų praktikos taikant baudžiamojo proceso kodekso normas, nustatančias teisminio nagrinėjimo ribas(BPK 279- 282 str.) / Teismų praktika 2001 Nr.16
11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002 06 21 nutarimas Dėl teismų praktikos nagrinėjant psichotropinių ar narkotinių medžiagų grobimo, neteisėto šių medžiagų ir jų pirmtakų įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, pardavimo ar kitokio platinimo baudžiamąsias bylas ( BK 2321, 2322, 2325,23210 str.)/ Teismų praktika 2002 Nr. 17
12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2002 12 20 nutarimas Dėl teismų praktikos taikant baudžiamųjų įstatymų nuostatas dėl baudžiamųjų įstatymų galiojimo laiko atžvilgiu ir teismų praktikos apžvalga/ Teismų praktika 2002 Nr. 18
13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 06 27 nutarimas Dėl teismų praktikos taikant baudžiamojo proceso normas dėl nuosprendžio surašymo Teismų praktika 2003 Nr. 19 ir teismų praktikos apžvalga
14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 12 29 nutarimas Dėl teismų praktikos kontrabandos baudžiamosios bylose/ Teismų praktika 2003 Nr. 20
15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 06 23 Dėl Teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reguliuojančias bylų procesą apeliacinės instancijos teisme// Teismų praktika. 2005 Nr.23
16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 06 28 Teismų praktikos skiriant bausmes apžvalga// Teismų praktika 2007 Nr. 27
17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teismų praktikos taikant bausmės vykdymo atidėjimą apibendrinimo apžvalga- Teismų praktika 2008 Nr. 28
18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teismų praktikos kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo bylose (BK 281 straipsnis) apibendrinimo apžvalga- Teismų praktika 2008 Nr. 30
19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultacijos 1995-2006. Teismų praktika Nr. 1-24.
20. Lietuvos Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų bylų kolegijos nutartys konkrečiose bylose – Biuletenis “Teismų praktika” 1995 –2009 metai Nr. 1-30

Mokslinė literatūra

1. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. I knyga Vilnius. Justitia 2006
2. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. I knyga 2-ras papildytas leidimas. Vilnius. Justitia 2009
3. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. II knyga Vilnius. Justitia 2008
4. Baudžiamoji teisė. Bendroji dalis. Vilnius. 1998, 2001
5. LR Baudžiamojo kodekso komentaras. Vilnius. 2004
6. Piesliakas V. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės// Socialistinė teisė. 1979. Nr.2 .
7. Piesliakas V. Уголовная ответственность и освобождение от нее. Minsk, 1989
8. Piesliakas V. Понятие уголовной ответственности// Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai .Teisė. T.16-1 Vilnius, 1981
9. Piesliakas V. Turto konfiskavimas vakarų valstybių baudžiamojoje teisėje//Teisės problemos. 1994. Nr 3.
10. Piesliakas V. Baudžiamųjų įstatymų principinės nuostatos ir jų įgyvendinimas naujame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Habilitacinis darbas. Vilnius. 1995.
11. Piesliakas V. Nusikaltimų daugėtas ir jo baudžiamojo teisinio vertinimo probleminiai klausimai //Kriminalinė justicija. Lietuvos Policijos akademijos mokslo darbai. T.5 Vilnius.1996.
12. Piesliakas V. Bausmių skyrimo nuostatų tobulinimo problemos// Teisės problemos. 1996.Nr.2.
13. Piesliakas V. LR Konstitucija ir teisės reforma Lietuvoje// Justitia.1997 Nr.4
14. Piesliakas V. Dvigubos atsakomybės problema Lietuvos teisėje // Jurisprudencija LTU Mokslo darbai, T.23(15) 2001.
15. Piesliakas V. Baudžiamoji atsakomybė kaip nusikalstamos veikos padarymo padarinys // Jurisprudencija LTU Mokslo darbai, T.8(89) 2007.
16. Piesliakas V. Bausmės individualizavimas ir teisingumo principo įgyvendinimas skiriant bausmes// Jurisprudencija LTU Mokslo darbai, T.11(113) 2008.
17. Paužaitė R. Turto konfiskavimo ir nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo santykio problema// Jurisprudencija LTU Mokslo darbai, T.11(113) 2008
18. Šumskas A. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teismuose. Vilnius 2000.
19. Gumuliauskas A. Teisingumo principas ir jo reikšmė naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse//Teisė: Vilniaus universitetas, Mokslo darbai T.48, 2003
20. Gutauskas A. Asmenų, susijusių su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ypatumai //Jurisprudencija LTU T.60 (52), 2004
21. Baranskaitė A. Taikos sutartis baudžiamojoje teisėje. Vilnius. 2007
22. Baranskaitė A. Kaltininko ir nukentėjusiojo susitaikymo institutas LR BK //Jurisprudencija LTU mokslo darbai T.45 (37) 2003
23. Nevera A. Nusikalstamų veikų daugėto formos ir jų reikšmė skiriamai bausmei// Jurisprudencija 2003 T.45 (37)
24. Nevera A. Valstybių teisinio bendradarbiavimo problemos perduodant baudžiamąjį persekiojimą// Jurisprudencija LTU mokslo darbai T.60 (52) 2004
25. Nevera A. Nusikalstamų veikų idealiosios ir realiosios sutapties atribojimo ir bausmių skyrimo problemos // Jurisprudencija 2006 Nr. 7 (85)
26. Šulija G. Bausmių skyrimo nuostatų konkretinimo problemos naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse//Teisė: Vilniaus universitetas, Mokslo darbai T.48, 2003
27. Drakšas R. Baudžiamoji atsakomybė ir jos realizavimo formos. Vilnius 2008
28. Drakšienė A. Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė. Vilnius 2008
29. Хомич В. Формы реализации уголовной ответственности. Минск. 1998
30. Блувштейн Ю. Уголовное право и справедливость. Минск. 1987
31. Гальперин И. Наказание. Социальные функции и практика применения. Москва. 1983
32. Келина С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. Москва. 1974
33. Келина С. Принципы советского уголовного права. Москва. 1988
34. Тютюгин В. Условно досрочное освобождение от наказания. Харьков. 1981
35. Тютюгин В. Лищение права занимать определенные должности как вид наказания. Харьков. 1982.

Reikšmingos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys kasacinėse bylose

Tema 1 Nusikalstamų veikų padarymo teisinių pasekmių bendra charakteristika. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė.

1. 2k-590 -2001 Žalimas 246-1 str., dėl dvigubos atsakomybės
2. 2k-56-1999 T.P Nr. 11 Žukevičius
3. 2k-322 –2003 Nemeikštis dviguba atsakomybė
4. 2k-102- 2002 T.P Nr.17 nusikaltimu padaryta žala
5. 2k-280 – 1999 T.P Nr.12 Kopcych baudžiamoji atsakomybė
6. 2k- 270-2004 Gatautienė Turto konfiskavimas ir civilinis ieškinys
7. 2k-23- 2004 Meilė Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje Teismų praktika Nr. 21
8. 2k-543-2004 Jurgilas Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje
9. 2k-494-2005 Buckiūnas Civilinys iešk dėl ligonių kasos Teismų praktika Nr. 24
10. 2k-60-2006 Neturtinės žalos atlyginimas T.P.Nr. 25
11. 2k-325-2006 Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje, kai yra sutartis su draudimo įmone T.P. Nr. 25
12. 2k- 19 -2007 Civilinis ieškinys esant abipusei kaltei ir pareikštas ne tam subjektui
13. 2k- 38-2008 Ginčai dėl neturtinės žalos eismo taisyklių pažeidimų bylose
14. 2k-102-2008 dviguba atsakomybė T.P.Nr.29
15. 2K-38 -2008 Česnulevičius BK 281 str. 3 d. neturtinė žala ir jos dydis
16. 2k-560-2008 Milkeris neturtinė žala ir jos dydis, AT padidino priteistinos žalos dydį.
17. 2k-188-2009 Rugenius turtinė ir neturtinė žala

Tema 2 Bausmės skyrimo įstatyminė reglamentacija ir praktinės bausmių skyrimo problemos.

1. 2k-453-1999 T.P Nr.12 aprašomoji nuosprendžio dalis, bausmės vykdymo atidėjimas
2. 2k-429-1999 T.P Nr. 12 nuosprendžio rezoliucinė dalis
3. 2k-778-2001 Gaponenko 225 str. bauda
4. 2k- 1048-2001 Getautienė 3211 str., bauda
5. 2k-593 –1999 T.P Nr.12 bauda
6. 2k-95-2001 T.P Nr.15 švelnesnės negu numatyta įstatymu bausmės skyrimas
7. 2k-103-2001 T.P Nr.15 švelnesnės negu numatyta įstatymu bausmės skyrimas
8. 2k-23-2002 T.P Nr.17 švelnesnės negu numatyta įstatymu bausmės skyrimas
9. 2k-199-2002 T.P Nr.17 bausmės skyrimas pripažinus kaltę.
10. 2k- 413-2002 Galminas 322 str. nuosprendžio surašymas
11. 2A- 3-2002 T.P Nr.17 bausmės skyrimas
12. 2k- 562-2002 T.P Nr.18 Unikas bausmės skyrimas pripažinus kaltę
13. 2k-666- 2003 Vėšūnas, Radzevičius bausmės skyrimas bendrininkams ir nepilnamečiui
14. 2k-386 –2003 Karpavičius. bausmės skyrimas pasikeitus įstatymui bylai esant kasacinės instancijos teisme
15. 2k-516 –2003 Juška bausmės skyrimas dėl kelių nusikaltimų pasikeitus įstatymui bylai esant kasacinės instancijos teisme
16. 2k- 99-2004 Tautkus bausmės skyrimas bendrininkams ir bausmės teisingumas
17. 2k- 42 –2004 Zubenko bausmės skyrimas pritaikius BK 3 str. 2 d. nuostatas.
18. 2k-430-2004 BK 62 str. Teismų praktika Nr. 22
20. 2k-117-2005 paskirta nenumatyta įstatyme bausmė Teismų praktika Nr. 23
21. 2k-659-2004 Atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Teismų praktika Nr. 23
22. 2k-117-2005 Teismų praktika Nr. 23
23. 2k-379-2005 Medzevičius BK 54 str. 3 d.
24. 2k- 389-2005 bausmės skyrimas vadovaujantis BK 54 str. 3 d.
25. 2k-264-2005 bausmė skyrimas vadovaujantis BK 54 str. 3 d. , lengvinančios aplink. BK 62 str.
26. 2k- 182-2005 Kardomojo kalinimo įskaitymas. Teismų praktika Nr. 23
27. 2k- 488-2005 BK 55 str.
28. 2k-P-464-2005 Prisipažinimas kaip atsakomybę lengvinanti apl. T.P. Nr. 24
29. 2k- 276 -2006 Nuoširdus galėjimasis ir padėjimas išaiškinti nusikaltimą kaip apl. lengv. atsakomybę T.P. 25
30. 2k-420-2006 BK 54 str. 3 d. , prisipažinimo kaip atsakomybę lengvinančios aplinkinės aiškinimas.
31 2k-201-2007 prisipažinimas kaip ats lengvinanti aplinkybė, bausmių skyrimas atsižvelgiant į BK 54 str, 2 d. Ir BK 61 str.
32. 2K-357-2007 T.P. Nr. 27 Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra nusikalstimo sudėties požymis
33. 2k-420-2007 Žalos atlyginimas T.P. Nr. 28
34. 2k-335-2008 sulaikymo termino įskaitymas į bausmę
35.2k-188-2009 Rugenius sunkūs padariniai kaip ats. Sunkinanti apl.

Tema 3-4 Bausmės skyrimo problemos padarius kelias nusikalstamas veikas ar kai neatlikus bausmės padaromas nauja nusikalstama veika. Bausmių pakeitimo problemos.

1. 2k- 56-1999 T.P Nr. 11 Žukevičius BK 42 str. 4 d (2000 BK 63 str. 9 d. )
2. 2k-567-2000 T.P Nr.14 Bausmės skyrimas kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusik.
3. 2k-233-2000 T.P Nr. 15 Zvega nusikaltimo padarymas neatlikus bausmės
4. 2k-31-2001 T.P Nr. 15 bausmės skyrimas padarius kelis nusikaltimus
5. 2k-233-2001 T.P Nr.15 bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusik.
6. 2k-301-2001 T.P Nr.15 bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaromas naujas nusik.
7. 2k-805 –2001 T.P Nr.16 bausmės skyrimas kai neatlikus bausmė padaromas naujas nusik.
8. 2k-108-2002 T.P Nr.17 bausmės skyrimas padarius kelis nusikaltimus
9. 2A-65-2002 Meškis dėl BK 42 ir 43 str.
10. 2k-163-2003 Bružinskas subendrinimas su neįsiteisėjusiu nuosprendžiu
11. 2k-261-2003 Bružas BK 63 str. 8 d.
12. 2k- 68 –2004 Džafarov, Giedra bausmės ir auklėjamojo poveikio priemonės skyrimas nepilnamečiui padariusiam kelias nusikalstamas veikas
13. 2k- 281-2004 Adomaitis auklėjamojo poveikio priemonių subendrinimas su bausme
14. 2k- 587-2004 N.Baltakis BK 63 str. 5 d. Bendrinimas Teismų praktika Nr. 23
15. 2k-182-2005 Bausmių bendrinimas. Teismų praktika Nr. 23
16. 2k-250-2005 bausmės subendrinimas su kitos valstybės nuosprendžiu.
17. 2k-282-2005 BK 63 str. 9 d. Teismų praktika Nr. 23
18. 2k-131-2005 Dalinio bausmių sudėjimo būdas. Teismų praktika Nr. 23
19. 2k-92-2005 bausmių bendrinimas, kai yra ideali ir reali sutaptis Teismų praktika Nr. 23
20. 2k-291-2005 BK 63 str. Bendrinimas esant idealiai sutapčiai.
21. 2k-482-2005 Neteisingai atribotas BK 63 ir 64 str. Ir dėl to neteisingai bendrintos bausmės
22. 2k-493-2005 Bausmių bendrinimas sudėjimo būdu T.P.Nr. 24
23. 2k- 90 -2006 – Bausmių bendrinimas, kai dalis bausmių apimama , o dalis sudedama T.P.Nr. 25
24. 2k- 499-2006 BK 63 ir 64 straipsnių taikymas vienoje byloje. T.P. Nr. 26
25. 2K-497-2006 bausmė skyrimas už kelias nusikalstamas veikas: sudėjimo ir apėmimo būdų taikymo problemos T.P. Nr. 26
26. 2k-7- 686-2006 bausmių bendrinimas, kai atleistas nuo b. ats. padaro naujus nusikaltimus.
27. 2k-585- 2006 bausmių bendrinimas BK 63 str. 6 d., dalinio sudėjimo būdo taikymas
28. 2k-201-2007 bausmių bendrinimas pagal BK 63 str. 6 d. nuostatas, bausmių apėmimas .
29. 2K-241-2007 T.P. Nt. 27 bausmės skyrimas esant idealiai ir realiai sutapčiai, Jų atribojimas.
30. 2k-550-2008 baudos skyrimas, baudos ir laisvės atėmimo bendrinimas

Tema 5 Atleidimas nuo bausmės.

1. 2k- 587-2004 N.Baltakis BK 75 str. Teismų praktika Nr. 23
2. 2k-131-2005 BK 75 str. taikymas Teismų praktika Nr. 23
3. 2k-338-2005 BK 75 str.
4. 2k-493- 2005 Kursevič bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiui
5. 2k-770-2005 bausmės vykdymo atidėjimo netaikymas T.P. Nr. 24
6. 2k- 493-2005 bausmės vykdymo atidėjimo pagal BK 75 ir 92 str. atribojimas T.P. Nr.24
7. 2k-594-2006 bausmės vykdymo atidėjimo pagrindai
8. 2K-9 -2008 Selezniovas BK 75 straipsnis.

Tema 6 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

1. 2K-571-2003 Užkuraitis
2. 2k-617-2003 Teismų praktika Nr. 20
3. 2k-369 -2004 Daugėla BK 38 str.
4. 2k-117-2005 Teismų praktika Nr. 23
5. 2k-375-2006 Zabulionis atleidimas nuo bausmės dėl ligos.
6. 2k- P-444-2005 Atleidimas nuo b. atsakomybės dėl veikos mažareikšmiškumo T.P.Nr. 24
7. 2k-P-464-2005 Atleidimas nuo b. atsakomybės dėl susitaikymo T.P.Nr. 24
8. 2k-550 -2005 Atleidimas nuo b. atsakomybės dėl susitaikymo T.P.Nr. 24
9. 2k-686-2006 bausmės skyrimas kai atleistas nuo baudž. ats. Asmuo padaro naujus nusikaltimus
10. 2k-205-2007 Atleidimas nuo baudž. ats. dėl veikos mažareikšmiškumo
11.2k-421-2007 Atleidimas nuo b. atsakomybės dėl veikos mažareikšmiškumo T.P.Nr.28
12. 2k-P-85-2008 Nepilnamečio atleidimas nuo b. atsakomybės T.P.Nr. 29
13. 2k-529-2008 Mačiulaitienė 228-225, 300. atleidimas dėl mažareikšmiškumo

Tema 7 Baudžiamosios atsakomybės senatis.
1. 2k-643-1999 P.Kubilius
2. 2k-280-1999 T.P Nr. 12
3. 2k -778-2001 Gaponenko
4. 2k-753-2001 Miškinis
5. 2k-228-2002 D. Slavinskas
6. 2k-809-2003 Šiburkis Teismų praktika Nr. 20
7. 2k-617-2003 Teismų praktka Nr. 20
8. 2k-702-2006 Sarnauskas senaties eiga esant idealiai nusikaltimų sutapčiai
9. 2K-7-233/2007 senaties terminų pasibaigimas
10. 2k-P-100-2008 dėl senaties termino nutrūkimo T.P. Nr. 29
11. 2K-143-2008 Baranauskas, Smilgys BK 3 str. , senatis, terminai, sustabdymas , nutrukimas
12. 2k-332-2008 Obelienius 182- 186 str. Senatis
13. 2k-2-2009 senaties sustojimas. Bausmės Vykdymo senatis

Tema 8 Teistumas ir jo skaičiavimas bei baudžiamoji teisinė reikšmė.

1. 2k-596-1999 T.P Nr.12 Radzvilavičius, teistumo išnykimas
2. 2A-16-2005 Kryžius

Tema 9 Baudžiamojo poveikio priemonės, auklėjamojo poveikio priemonės, priverčiamosios medicinos priemonės ir jų taikymas.

1. 2k-639-2000 T.P Nr.14 nusikaltimo priemonės konfiskavimas
2. 2k- 573-2003 Mockus turto konfiskavimas
3. 2k- 68 –2004 Džafarov, Giedra bausmės ir auklėjamojo poveikio priemonės skyrimas nepilnamečiui padariusiam kelias nusikalstamas veikas
4. 2k- 270-2004 Gatautienė Turto konfiskavimas ir civilinis ieškinys
5. 2k-459-2004 Čepšys Turto konfiskavimas
6. 2K-515-2006 Turto konfiskavimas T.P. Nr 26
7. 2k-50-2007 nusikaltimo padarymo priemonės konfiskavimas

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultacijos pagrįstos 2000 m. BK

BK 3 str.
B3-303 Teismų praktika Nr. 20
BK 27 str.
B3-258 Teismų praktika Nr. 19
BK 36 str.
B-256 Teismų praktika Nr. 19
BK 38 str.
B3-246 Teismų praktika Nr. 19
B3-310 Teismų praktika Nr. 21
B3-352 Teismų praktika Nr. 23
BK 47 str.
B3-276 Teismų praktika Nr. 19
BK 55 str.
B-317 Teismų praktika Nr. 21
BK 63 str.
B3-353 Teismų praktika Nr. 23
B3-354 Teismų praktika Nr. 23
BK 64, 65 str.
B3-330 Teismų praktika Nr. 21
B-276 Teismų praktika Nr. 19
BK 66 str.
B3-99 Teismų praktika Nr. 22
BK 70 str.
B3-259 Teismų praktika Nr. 19
BK 72 str.
B3-308 Teismų praktika Nr. 20
BK 75 str.
B3-288 Teismų praktika Nr. 20
B3-329 Teismų praktika Nr. 21
B3-332 Teismų praktika Nr. 21
B3-276 Teismų praktika Nr. 19
BK 77 str.
B3-293 Teismų praktika Nr. 20
BK 91 str.
B3-261 Teismų praktika Nr. 19
BK 92 str.
B3-278 Teismų praktika Nr. 19
B3-289 Teismų praktika Nr. 20
BK 97 str.
B3-329 Teismų praktika Nr. 21
BPK 110 str.
B3-286 Teismų praktika Nr. 19
BPK 291 str.
B3-257 Teismų praktika Nr. 21
BPK 306 str.
B3-97 Teismų praktika Nr. 22
BPK 308 str.
B3-316 Teismų praktika Nr. 21
BPK 358 str.
B3-332 Teismų praktika Nr. 21
BPK 3621 str.
B3-269 Teismų praktika Nr. 19

1961 m. BK

BK 411, 45, 471 str.
( B3-12, Teismų praktika 2, p.165 )
BK 45 str. Švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimas
( B3-74, Teismų praktika 9, p. 151-152 )
BK 45, 471, 125 str.
( B3-130, Teismų praktika 12, p. 408-409 )
BK 471 str. Bausmės vykdymo atidėjimas
( B3-89, Teismų praktika 10, p. 288 )
( B3-161, Teismų praktika 14, p. 443 )
( B3-201, Teismų praktika 16, p. 377 )
( B3-68, Teismų praktika 8, p. 199 )
( B3-121, Teismų praktika 11, p. 288 )
( B3-145, Teismų praktika 13, p. 327 )
( B3-147, Teismų praktika 13, p. 329 )
BK 471, 43 str.
( B3-18, Teismų praktika 5-6, p. 221-222 )
BK 471 str., BPK 414 str.
BK 48 str. kardomojo kalinimo įskaitymas
( B3-108, Teismų praktika 11, p. 276 )
( B3-96, Teismų praktika 10, p. 294 )
BK 50 str. Apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis
( B3-180, Teismų praktika 15, p. 452 )
BK 54 str. Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą ar bausmės pakeitimas švelnesne bausme
( B3-155, Teismų praktika 14, p. 439 )
BK 54 str., 54 str. 7 d. 2 p., 8 d., 541 str. 5 p., 542 str., 542 str. 3 d. 4 p., 542 str. 4 d.
( B3-22, Teismų praktika 5-6, p. 227 )
( B3-45, Teismų praktika 7, p. 91 )
( B3-2, Teismų praktika 1, p. 77 )
( B3-79, Teismų praktika 9, p.156 )
( B3-96, Teismų praktika 10, p. 294 )
( B3-168, Teismų praktika 14, p. 447 )
BK 58, 471 str.,
Įstatymas “Dėl amnestijos”
( B3-39, Teismų praktika Nr. 7, p. 86 )
( B3-96, Teismų praktika Nr. 10, p. 294 )
( B3-145, Teismų praktika Nr.13)

Seminarinių praktinių užsiėmimų planas

Seminaras 1 Baudžiamoji atsakomybė ir baudžiamoji politika. – 2 val.

1. Baudžiamosios atsakomybės sąvoka. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė.
2. Dvigubos atsakomybės problema. Kelių rūšių teisinės atsakomybės sutaptis.
3. Bausmės tikslų problema ir jos įgyvendinimas baudžiamųjų įstatymų nuostatose.
4. Baudžiamoji politika ir jos tendencijos Lietuvoje ir kitose valstybėse.

Seminaras 2 Bausmės skyrimo įstatyminė reglamentacija ir praktinės bausmių skyrimo problemos. – 6 val.
1. Baudžiamosios teisės principai, liečiantys bausmių skyrimą.
2. Bausmių sistema ir bausmių rūšys. Atskirų bausmių charakteristika ir nubaudimo elementai.
3. Baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių rūšys ir jų charakteristika.
4. Bendrieji bausmių skyrimo pradmenys pagal LR BK ir jų įtaka bausmės rūšiai ir dydžiui. Teisėjo laisvės problema skiriant bausmę. Teisėjo laisvės ir įstatymo santykis skiriant bausmę.
a) Įstatymo sankcijos reikšmė skiriant bausmę. Švelnesnės, negu numatyta įstatymu bausmės skyrimas.
b) Bendrosios dalies nuostatų reikšmė bausmė skyrimui.
c) BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių reikšmė bausmės skyrimui.
d) Atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmės skyrimui.
e) Atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmės skyrimui.
5. Švelnesnės negu numatyta įstatyme bausmės skyrimas ir jo sąlygos.
6. Bausmės skyrimo pagrindimas apkaltinamajame nuosprendyje ir jo procesiniai aspektai.
7. Bausmių pakeitimas pirmos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teisme. Pakeitimo pagrindai.

Seminaras 3 Bausmės skyrimo problemos padarius kelias nusikalstamas veikas ar kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika. – 6 val.

1. Nusikaltimų daugėto formos ir jų įtaka bausmės skyrimui.
2. Bausmės, skyrimas padarius kelias nusikalstamas veikas.
3. Bausmės skyrimas, jei priėmus nuosprendį paaiškėja, kad asmuo iki nuosprendžio priėmimo yra padaręs nusikaltimų.
4. Bausmės skyrimas kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika.
5. Bausmių pakeitimas.

Seminaras 4 Atleidimas nuo bausmės. 4 val.

1. Atleidimo nuo bausmės samprata, požymiai, rūšys, jų klasifikacija..
2. Bausmės vykdymo atidėjimas ir jo skyrimas.
4. Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą, jo pagrindai, reikalavimai keliami atleistiesiems.
5. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos.
6. Atleidimas nuo bausmės dekriminalizavus veiką ar po bausmės paskyrimo priėmus švelnesnį įstatymą.
7. Amnestija ir jos taikymas.
8. Malonė ir jos taikymas.

Seminaras 5 Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės – 4 val.

1. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės samprata, požymiai ir rūšys LR BK ir jų klasifikacija.. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės teisinės pasekmės.
2. Atribojimas nuo atleidimo nuo bausmės.
3. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius.
4. Nepilnamečių atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
5. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės atiduodant asmenį pagal laidavimą.
6. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl veikos mažareikšmiškumo.
7. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės veikai praradus pavojingumą
8. Baudžiamojo poveikio priemonės skiriamos atleidžiant nuo baudžiamosios atsakomybės .

Seminaras 6 Senaties institutas baudžiamojoje teisėje. Teistumas ir jo skaičiavimas bei baudžiamoji teisinė reikšmė.- 2 val.

1. Senaties institutas baudžiamojoje teisėje ir jo pateisinimas.
2. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis. Senaties samprata ir taikymo sąlygos.
3. Apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis. Senaties taikymo sąlygos, jų aiškinimas.
4. Teistumo samprata. Teistumo baudžiamoji teisinė reikšmė. Teistumo išnykimo sąlygos.

Egzamino teoriniai klausimai

1. Baudžiamoji atsakomybė kaip nusikalstamos veikos padarymo pasekmė.
2. Kardomosios priemonės ir jų santykis su baudžiamąja atsakomybe ir bausme.
3. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė, jų panašumas ir atribojimas.
4. Non bis in idem principas, jo samprata ir įgyvendinimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje, kitų valstybių teisėje ir tarptautinėse konvencijose.
5. Teisinės atsakomybės rūšys už nusikalstamų veikų padarymą. Baudžiamoji ir administracinė atsakomybė už tą pačią veiką. Baudžiamoji ir civilinė atsakomybė už tą pačią veiką, baudžiamoji ir drausminė atsakomybė už tą pačią veiką.
6. Baudžiamoji politika Lietuvoje veikų kriminalizavimo ir dekriminalizavimo srityje po 1990 metų ir jos tendencijos įsigaliojus naujam LR BK.
7. Baudžiamoji politika Lietuvoje nusikaltimo padarymo pasekmių srityje po 1990 metų ir jos tendencijos įsigaliojus naujam LR BK. Bausmių ir kitų poveikio priemonių taikymas teismų praktikoje.
8. Bausmės sąvoka ir paskirtis. Kriminalinių bausmių galimybės kontroliuoti nusikaltimą.
9. Bendrosios dalies nuostatos, jų reikšmė ir panaudojimas skiriant bausmę.
10. Bausmių sistemos ir BK specialiosios dalies sankcijos santykis. Jų reikšmė skiriant bausmę pagal BK 39 str.
11. Nusikaltimo pavojingumo pobūdis ir laipsnis kaip vienas iš bausmės skyrimo kriterijų.
12. Kaltininko asmenybė ir jos įtaka bausmės skyrimui.
13. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir jų vaidmuo skiriant bausmę.
14. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir jų vaidmuo skiriant bausmę.
15. Bausmės skyrimas esant bendrininkavimui padarant nusikaltimą. Bausmės skyrimas už rengimąsi ar pasikėsinimą padaryti nusikaltimą. Bausmės skyrimo ypatumai recidyvistui.
16. Įstatymo nuostatų ir teismo nuožiūros santykis, skiriant bausmę. Teisėjo laisvės problema ir jos sprendimas LR BK.
17. Teisingumas baudžiamojoje teisėje. Teisingos bausmės samprata. Teisėtos bausmės samprata. Pagrįstos bausmės samprata. Teisingumas ir teisėtumas skiriant bausmę.
18. Bausmės skyrimo pagrindimas apkaltinamajame nuosprendyje. Baudžiamojo proceso nuostatos dėl bausmės skyrimo. Bausmės skyrimo pagrindimas nuosprendžio aprašomojoje dalyje. Kitų su bausmės skyrimu susijusiu klausimų sprendimas nuosprendyje. Bausmė skyrimas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje.
19. Suėmimo ir kitų kardomųjų priemonių įskaitymas į paskirtą bausmę paskyrus su laisvės atėmimu susijusią bausmę ir bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.
20. Švelnesnės, negu numatyta įstatymu bausmės skyrimas. Tokio bausmės skyrimo pagrindai ir būdai.
21. Laisvės atėmimas ir jo skyrimas. Laisvės atėmimo vietos ir jų skyrimas. Nuteistųjų laisvės atėmimu paskirstymo laisvės atėmimo įstaigose kriterijai. Nuteistojo laisvės atėmimu teisinė padėtis.
22. Bauda ir jos skyrimas Baudos dydis ir jo nustatymas. Baudos vykdymas. Institucijos vykdančios šią bausmę. Baudos skyrimas juridiniams asmenims.
23. Viešieji darbai ir jų skyrimas.
24. Laisvės apribojimas ir jo skyrimas.
25. Atėmimas teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla ir jo skyrimas.
26. Turto konfiskavimas, jo samprata ir skyrimo pagrindai.
27. Bausmės skyrimas po nusikalstamos veikos padarymo pasikeitus įstatymui.
28. Bausmės skyrimas asmeniui, nuteistam kitos valstybės teismo. Bausmės skyrimas asmeniui perduotam Lietuvos teisėsaugos institucijoms pagal Europos Tarybos konvencijų “Dėl ekstradicijos”, “Dėl baudžiamojo proceso perdavimo”, “Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo”, Dėl tarptautinio nuosprendžių baudžiamosiose bylose pripažinimo” nuostatas.
29. Bausmės pakeitimas apeliacinės ir kasacinės instancijos teisme ir jo pagrindai.
30. Bausmės, skyrimas padarius kelias nusikalstamas veikas. Bausmės skyrimo etapai.
31. Nusikalstamų veikų daugėto formos ir jų įtaka bausmės skyrimui.
32. Bausmės skyrimas jei padaryti keli tapatūs nusikaltimai.
33. Bausmės skyrimas, jei priėmus nuosprendį paaiškėja, kad asmuo iki nuosprendžio priėmimo yra padaręs kitą nusikalstamą veiką. Skirtingų rūšių bausmių sudėjimas ir keitimas.
34. Bausmių subendrinimo problemos, kai asmuo už kelis nusikaltimus nuteisiamas vienu metu bet skirtingų teismų (esant keliems nesubendrintiems nuosprendžiams).
35. Bausmės skyrimas kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika.
36. Bausmės, skyrimas kai vienu metu turi būti taikomos bausmės skyrimo padarius kelis nusikaltimus ir kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika nuostatos.
37. Bausmių pakeitimo problematika. Baudos pakeitimo kitomis bausmėmis galimybės ir sąlygos. Bausmių pakeitimo problemos skiriant bausmę už kelis nusikaltimus.
38. Atleidimo nuo bausmės samprata, požymiai. Atleidimo nuo bausmės rūšys, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.
39. Bausmės vykdymo atidėjimas ir jo skyrimas. Bausmės vykdymo atidėjimo motyvavimas nuosprendyje.
40. Bausmės vykdymo atidėjimas ir jo skyrimas nepilnamečiams. Bausmės vykdymo atidėjimo motyvavimas nuosprendyje.
41. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos.
42. Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą, jo pagrindai, reikalavimai keliami atleistiesiems. Tokio atleidimo taikymo nepilnamečiams ypatumai.
43. Atleidimas nuo bausmės dekriminalizavus veiką ar po bausmės paskyrimo priėmus švelnesnį įstatymą.
44. Amnestija ir jos taikymas.
45. Malonė ir jos taikymas.
46. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės samprata, pagrindiniai bruožai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir atleidimo nuo bausmės atribojimas. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir aplinkybių šalinančių baudžiamąją atsakomybę atribojimas. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys, numatytos Lietuvos Respublikos BK. Jų klasifikacija.
47. Pareigūnai taikantys atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės. Bendri atleidimo pagrindai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės procesinis apiforminimas. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės teisiniai padariniai. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės teisėsaugos institucijų praktikoje.
48. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius. Tokio atleidimo pagrindai bei padariniai.
49. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės nepilnamečių. Auklėjamojo poveikio priemonės, taikomos nepilnamečiams, atleistiems nuo baudžiamosios atsakomybės.
50. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Tokio atleidimo pagrindai bei padariniai.
51. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis. Senaties samprata ir taikymo sąlygos. Laikas, nuo kurio pradedama skaičiuoti senaties eiga. Laikas, iki kurio skaičiuojama senaties eiga. Pranešimas apie įtarimą ir senaties eiga. Senaties eigos sustabdymas. Slėpimosi nuo teismo samprata. Senaties eigos nutrūkimas. Naujo nusikaltimo padarymas ir senaties eiga.
52. Apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis. Senaties taikymo sąlygos, jų aiškinimas. Laikas, nuo kurio pradedama skaičiuoti senaties eiga. Laikas, iki kurio skaičiuojama senaties eiga. Senaties eigos nutrūkimas. Naujo nusikaltimo padarymas ir senaties eiga.
53. Teistumo samprata. Teistumo baudžiamoji teisinė reikšmė. Teistumo išnykimo sąlygos. Teistumo išnykimo termino skaičiavimas. Teistumo išnykimas asmenį atleidus nuo bausmės prieš terminą. Teistumo skaičiavimas padarius naują nusikaltimą. Teistumo skaičiavimas padarius kelis nusikaltimus.
54. Asmens pripažinimo nepakaltinamu padariniai. Priverčiamųjų medicinos priemonių skyrimas. Priverčiamųjų medicinos priemonių rūšys. Psichiatrinių ligonių rūšys ir asmenų, pripažintų nepakaltinamais, kurie guldomi į tam tikras psichiatrines ligonines, kategorijos. Asmenų laikymo bei paleidimo iš ligoninių tvarka.

Baudžiamosios teisės katedros vedėjas
Profesorius habilituotas.dr. Vytautas Piesliakas